Je n'ai pas le point ? mon oeil !!

Je n'ai pas le point ? mon oeil !!